کوچینگ چیست ؟ کوچینگ یکی از واژه هایی است که امروزه زیاد می شنویم وچه بسیار افرادی که از تجربه موفقیت آمیزخود دردوره های کوچینگ می گویند و مارا تشویق به استفاده ازیک کوچ برای رسیدن به اهداف خود در زندگی می کنند.

اما سوال اینجاست که کوچینگ چیست وچه کارهایی برای ما انجام میدهد؟

اگر واژه انگلیسی کلمه کوچ coach راجستجو کنید متوجه میشوید که این کلمه کوتاه کوچ داستان بلندی در خود داردکه با نام کاکسkocs شروع می شود. کاکس نام روستایی در شمال غربی مجارستان در قرن پانزدهم میالدی بوده است که از طریق ساختن چرخ وحمل کاال بین وین و بوداپست معاش خود را می گذراند و برای حمل این کاال کالسکه هایی طراحی شد که نسبت به سایر کالسکه های آن زمان بزرگتر وراحت تر بود که این کالسکه ها به نام کالسکه های کاکس شناخته شد.واین کلمه بعدها به کوچ در زبان انگلیسی تغییر شکل داد وبعدها ازاین کلمه برای معلمان سرخانه ،مربیان ورزشی ، هنری و….

استفاده شد . اما در دوران مدرن کوچ ها به افرادی در حوزه های مدیریت ،مالی وموفقیت و… که از لحاظ احساسی و روانی کامال سالم هستند وبه کسی نیاز دارند تا با کمک آنها بتوانند به زندگی خود سروسامان بیشتری بدهند کمک می کنند . کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و رو به جلو برای توانمند کردن یک فرد یایک گروه برای بهتر زندگی کردن در رسیدن به نتایج دلخواه در زندگی ، حرفه ،کسب وکار یا سازمان آنهاست .کوچ ها در واقع با مراجعین خود شریک می شوند تا فاصله ب ین اکنون وجایی که مراجع در آن قرار دارد را باجایی که میخواهد به آن برسد پر کنند ودقیقا به معنای همان کالسکه است. هدف کوچ کمک به توانمند سازی فرد ویاری آن برای شکوفایی استعداد خودش برای رسیدن به هدفهایش می باشد که با رسیدن به خود اگاهی وشناخت دقیق اهدافش وراه حل مشکالت وموانعی که برسر اهدافش قرار دارد انجام می پذیرد.

 

افرادی که ازکوچینگ استفاده می کنند دیدگاههای جدیدی درباره فرصت ها ، تهدیدهاومشکالت فردی ،مهارتهای بیشتری در تصمیم گیری وتفکر، روابط بهتر با دیگران واطمینان در انجام وظایف زندگی وکارشان تجربه می کنند .آنها می توانند هم زمان با تعهد برای باال بردن کارهای شخصی خود، به نتایج تحسین برانگیزی در حوزه بهره وری از زندگی وکار ودستیابی به اهداف مربوطه دست یابند. کوچینگ به افراد کمک میکند تا مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند.

 

کوچینگ هنری است که به فرد کمک می کند تا یادگیری ، توسعه وعملکردخود را بهبود ببخشد وخود آگاهی خود را ارتقاء بدهد تا بتواند گزینه ها را شناسایی کند وهدف اصلی آن از میان برداشتن شکاف بین توانایی بالقوه افراد وعملکرد آنهاست. کوچینگ افراد را تشویق می کند تا مسئولیت زندگی خود را بپذیرند ، قدرت تواناییهایشان را تجربه کنند.سراغ یادگیری بروند وازتمام پتانسیل های توانائی های خود بهره ببرند وبتوانند تصمیمات عالی اتخاذ کنند. کوچینگ یک روش قدرتمند وموثر در ایجادانگیزه وتحسین برانگیزترین روش موفقیت افراد است ک ازطریق پرسیدن وسف رکردن فرد درخود، ارتباط موثر ومفیدبین کوچ ومراجع ایجاد می کند.در این روش، پرورش ظرفیت های درونی واحساس هدایت دادن به افراد پرداخته می شود وتوانایی حل مشکالت را با توجه به تواناییهای فرد، به خود فرد می دهد..

درحقیقت کوچینگ براساس نوع فعالیت تقسیم بندی دقیقی ندارد اما سه دسته ثابت وجود دارد که دربرخی موارد با هم اشتراک دارند.

1-کوچینگ زندگی

2 -کوچینگ کسب وکار

3 -کوچینگ ورزشی

هر روز که ارتباطات در جهان پیچیده تر می شود .نقش کوچینگ در بروز عملکرد موثر ، لذت بخشیدن به توانمندی ها وقرار گرفتن افراد در فضای یادگیرنده ویاد دهنده در سازمان ها ، بیشتر احساس می شود .افراد برای توسعه فردی به مهارت ها وفنون نوآورانه بیشتری پیوند می خورند وعملکرد کوچینگ زمانی پیچیده تر وحساس ترمیشود که نیاز کوچ به سازمانهای خدماتی که عالوه بر اداره سازمانی به سالمت وشادابی وافزیش عملکرد مرتبط اند چشم گیرتر میشود به صورتی که سازمان ها ومدیران باید پاسخگویی قوی تری به مشتریان ، مراجع ومردم ارائه دهند.

 

اجرای راهبرد کوچینگ عالوه براین که فرهنگ یادگیری ،فرهنگ رقابت سالم ، ارتباط شایسته ، تعامل وهمکاری وکسب بهترین تجارب را ترویج می کندایده های بسیار خوبی را برای عملکرد سریع ، یادگیری موثر ولذت بخشیدن به یادگیری و یاددهی در اولویت کاری مدیران وکارکنان جای می دهد.