کوچینگ همان “کالسکه”….

کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و رو به جلو برای توانمند کردن یک فرد یایک
گروه برای بهتر زندگی کردن در رسیدن به نتایج دلخواه در زندگی ، حرفه
،کسب وکار یا سازمان آنهاست .کوچ ها در واقع با مراجعین خود شریک می
شوند تا فاصله ب ین اکنون وجایی که مراجع در آن قرار دارد را باجایی که
میخواهد به آن برسد پر کنند ودقیقا به معنای همان کالسکه است. هدف کوچ
کمک به توانمند سازی فرد ویاری آن برای شکوفایی استعداد خودش برای
رسیدن به هدفهایش می باشد که با رسیدن به خود اگاهی وشناخت دقیق اهدافش
وراه حل مشکالت وموانعی که برسر اهدافش قرار دارد انجام می پذیرد.

علم کوچینگ و مربی گری

شرح مقاله: کلمه کوچ را اولین بار در سال ۱۳۸۵ در مسابقه فوتبال ال کلاسیکو شنیدم. مربی فوتبال بازیکن سابق همان تیم بود و تازه مربی شده بود.
برایم عجیب بود چطور یک جوان بی تجربه مربی می‌شود….
بعدها با مطالعه و آموزش‌های بیش‌تر پی بردم که کوچینگ در زمینه‌های مختلفی به انسان‌ها کمک می‌کند… تا قبل از آن فکر می‌کردم مربی فقط مربی یک تیم یا گروه است